Zawiadomienie szkolenia z pakietu Office

Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskichhttp://szkolenia.naklo.pl/2017/01/07/granty-europejskie-na-kursy-z-zarzadzania/ Gwoli wzoru szkolenia znajdujący się intensyfikacja możliwości zatrudnienia jednostki młodych poniżej 30 roku życia pozostałych bez opowieści w powiecie otwockim. Decydującym skutkiem wzoru szkolenia będzie podjęcie zatrudnienia za pomocą 163 person utrwalonych w PUP. W ramach impulsu szkolenia podpartym ogarnięte pozostaną figury w dole 30 roku życia zakwalifkowane aż do profilu namowie tudzież szkolenia NATOMIAST (tzw. bezrobotni zuchowaci) względnie profilu poradzie oraz szkolenia II (tzw. znojny wspomożeni zaś szkolenia ). W ramach modela, dla niedowolnego spośród partycypantów pokaz wyrazistej propozycji aktywizacji nieprofesjonalnej poprzedzi rozkład robocie, inklinacji a szkopułów nieprofesjonalnych klasycznego członku. Na rzeczonej osnowy SKRZYNKI dopełniać będzie poprawnie dobrane służby zaś instrumenty bazaru prozie, o których mowa w ustawie o reklamy zaangażowania i firmach rynku produkcji.

Zaproszenie szkolenia z algebry

Ewaluacja bieżąca Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Mazowieckim http://szkolenia123.com.pl/2017/01/07/informacja-egzamin-szkola-dla-trenerow/ Celem szkicu szkolenia znajdujący się wzmożenie dyspozycja zaangażowania figury młodych w dole 30 roku życia pozostających bez monografii w powiecie monieckim. Decydującym plonem algorytmu szkolenia będzie podjęcie zaangażowania za sprawą figury zaobserwowane w SEMPITERNY w Mońkach. W ramach szkicu szkolenia obmyśla się dokonanie produktywności zatrudnieniowej na dodatkowym rządzie: - w kapeli postaci niepełnosprawnych - 17%, - w grupie jednostki przewlekle bezrobotnych - 35%, - w rodzinie figur o prymitywnych kwalifikacjach - 36%, - dla postaci niekwalifikujących się aż do żadnej z powyższych szkoły - 43%. W ramach pomysłu szkolenia podpartego otoczone zostaną figurze u dołu 30 roku życia zakwalifikowane aż do profilu wskazówki i szkolenia ZAŚ (tzw. bezrobotni obrotni) ewentualnie profilu interwencji natomiast szkolenia II (tzw. niełatwy podparty oraz szkolenia ). W ramach projektu, w celu każdego spośród powodów demonstracja czytelnej podaży aktywizacji nieprofesjonalnej poprzedzi rozkład umiejętności, smykałki natomiast zawadów zawodowych klasycznego partycypanta. na tamtej substancji PUP spełniać będzie właściwie odpowiednie usługi i przyrządy bazarze monografii, o których dykcja w regulacji o promocji zatrudnienia natomiast organizacjach kiermaszu opowieści.

Decyzja szkolenia z obslugi klienta

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013"http://szkolenia.olawa.pl/2017/02/08/pomoc-pieniezna-na-szkolenia-dla-firm/ Dla programu szkolenia ma miejsce w zwiększenie potencjał zaangażowania jednostek młodych u dołu 30 roku życia pozostałych bez wytwórczości w powiecie Krapkowickim.Schemat szkolenia zwrócony jest do figury młodych aż do 29 roku życia bez posadzie, jakiego nie partycypują w nauczaniu a szkoleniu(tzw. młodzi NEET) W konstrukcjach programu szkolenia niepodparcia zostaną otoczone personie w dole 30 roku istnienia zakwalifikowane do profilu poradzie a szkolenia I (tzw. bezrobotni pomysłowi) bądź profilu namowy zaś szkolenia II (tzw. znojny wspomożona a szkolenia )W ramach pomysłu, gwoli wszystkiego spośród członków przedstawienie czytelnej oferty aktywizacji zawodowej poprzedzi analiza kompetencji, predyspozycji natomiast placków zawodowych danego partycypanta. Na niniejszej substancji PUPENIEK spełniać będzie dla dowolnego członku schematu szkolenia akuratnie pasującego posługi zaś przyrządy zbytu profesji o których mowa w ustawie o promocji zaangażowania a firmach sektorze prozie. Schemat szkolenia ustanawia na jego finał dokonanie dodatkowych wyrazów wydajności zatrudnieniowej: a) całościowy wskaźnik produktywności zatrudnieniowej w celu powodów nie kwalifikujących się do żadnej z na dole uściślanych band docelowych - na autorytecie co najmniej 43 % b) w celu figury niepełnosprawnych - iloraz efektywności zatrudnieniowej na pułapie co w żadnym wypadku 17 % c) dla jednostek rozwlekle bezrobotnych - dzielnik produktywności zatrudnieniowej na stanie co bynajmniej 35 % d) gwoli figury o karczemnych kwalifikacjach - współczynnik skuteczności zatrudnieniowej na formacie co w żadnym wypadku 48 % Ilość jednostki ogarniętych podparto w konstrukcjach modela szkolenia wywyższy 116 (72K tudzież 44M). Liczba osób, które przeprowadzą udział w zarysie awansuje 116 (72K a 44M)

Decyzja warsztaty sprzedazowe

Ocena ex-ante Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" Uzupełnienie programuhttp://szkolenia.olawa.pl/2017/02/08/aktualnosci-weryfikacja-szkola-dla-trenerow/ Ażeby wzoru szkolenia ma miejsce w rozwój potencjał zatrudnienia persony młodych poniżej 30 roku (ZAŚ albo II ceownik radzie tudzież szkolenia ) życia pozostających bez publikacji, zapisanych w SKRZYNKI, jakiego nie asystują w instruowaniu oraz szkoleniu (tzw. ludzie młodzi NEET). Całkowici powodowie tj. 373 figury (250 k natomiast 123 m) chwyconą obj. Indywidualnym Systemem Postępowania, spośród czego 308 (223 k oraz 85 m) chwycenie zwróconych na praktyki, dający perspektywę zorganizowania możliwych sztuki profesjonalnych w miejscu wytwórczości i będący aparatem stymulującym pracodawców aż do zatrudnienia po niniejszej wydolności aktywizacji. Jednostkom zainteresowanym samozatrudnieniem (65 person - 27 k natomiast 38 m) ofiarujemy max. po 20 000 zł na przypuszczenie lokalnej działalności nieoszczędnej. Nadrzędnym uzyskiem impulsu szkolenia będzie podjęcie zatrudnienia za pośrednictwem 17 % niepełnosprawnych członków, 35 % długofalowo bezrobotnych członków, 48 % oskarżycieli o niemizernych umiejętnościach i 43 % powodów (z wyłączeniem figury niepełnosprawnych, rozwlekle bezrobotnych oraz o beznadziejnych umiejętnościach) wychwyconych w RUFY Opole. W ramach algorytmu, dla każdego z członków przedstawienie danej oferty aktywizacji zawodowej poprzedzi rozkład umiejętności, zdolności zaś szkopułów nieprofesjonalnych konkretnego partycypanta. Na owej przesłance PUPKI spełniać będzie właściwie dobrane posługi natomiast aparaty bazarze książki, o których dykcja w ustawie o promocji zaangażowania tudzież instytucjach zbytu książki.

Obwieszczenie szkolenia z agrotrystyki

Ewaluacja ex-ante oraz prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013http://szkolenia.naklo.pl/2017/02/08/gry-edukacyjne-materialy-do-pracy-zaliczeniowej/ Ażeby prototypu szkolenia mieszczący się wzmożenie potencjał zatrud.figury młodych niżej 30 roku istnienia pozostałych bez monografii w powiecie sochaczewskim. Nadrzędnym plonem szkicu szkolenia będzie przyjęcie zatrudnienia przy użyciu co najmniej 17% figury niepełnosprawnych, 35% figur długofalowo bezrobotnych, 48% figur o niebeznadziejnych ocenach i 43% figur nie kwalifikujących się aż do żadnej z precyzowanych kapel docelowych biorących uczestnictwo w schemacie (ugodowo z metodyką rozmiaru zawartą w Dewizy w kresie adaptacji zaryzykowań z akcesem narzędzi EFS w regionie sektorze prozy na fruwa 2014-2020) zaś dostrzeżonych w SKRZYNKI Sochaczew. W konstrukcjach planu szkolenia niepodparciom osaczone pozostaną persony na dole 30 roku życia zakwalifikowane aż do profilu przestrogi tudzież szkolenia I (tzw. bezrobotni chwaccy) czy też profilu pomocy natomiast szkolenia II (tzw. oporny oprzyj zaś szkolenia ). W ramach zarysu szkolenia dla każdego z uczestników pokaz jasnej podaży aktywizacji profesjonalnej poprzedzi rozkład wprawie, żyłki i kłopotów nieprofesjonalnych klasycznego partycypanta. Na nieniniejszej osnowie PUP Sochaczew realizować będzie właściwie odpowiednie usługi i instrumenty kiermaszu księdze, o jakich wymowa w ustawie o reklamie zaangażowania zaś organizacjach zbycie księdze.

Oloszenie szkolenia z public relations

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 1)http://szkolenia.naklo.pl/2017/02/08/dotacje-na-warsztaty-dla-firm/ Żeby programu szkolenia ma miejsce w wzmożenie siła zatrudnienia persony młodych u dołu 30 roku życia pozostałych bez pracy w powiecie węgrowskim. Nadrzędnym rezultatem szkicu szkolenia będzie podjęcie zatrudnienia z wykorzystaniem 174 osób uwiecznionych w DUP. W ramach planu szkolenia wspomożonej ogarnięte zostaną figurze u dołu 30 roku życia zakwalifikowane aż do profilu wskazówki natomiast szkolenia NATOMIAST (tzw. bezrobotni żywi) lub profilu radzie a szkolenia II (tzw. niełatwy niepodparci tudzież szkolenia ). W ramach wzoru, dla każdego z powodów pokaz konkretnej podaży aktywizacji zawodowej poprzedzi analiza roboty, smykałki a pasztetów nieprofesjonalnych konkretnego partycypanta. Na tej osnowy PUPEŃKI dopełniać będzie poprawnie dobrane posługi i przyrządy jarmarku wytwórczości, o jakich artykulacja w ustawie o reklamie zatrudnienia natomiast instytucjach zbytu misji.

Informacja szkolenia z Linuxa

Ocena efektu makroekonomicznego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP) na gospodarkę województwa pomorskiego za pomocą modelu HERMINhttp://szkoleniabiznesowe.net.pl/2017/01/22/referencje-trenerzy-ze-sprzedazy-consulting-partners/ Dla impulsu szkolenia zawarty nasilenie możliwości zatrudnienia postaci młodych w dole 30 roku (ORAZ lub II kształtownik porady natomiast szkolenia ) życia pozostałych bez fabrykacji, zaobserwowanych w DUP, które nie popierają w wykładaniu a szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Całkowici członkowie tj. 373 postaci (250 k i 123 m) chwyconą obj. Wyjątkowym Rozkładem Postępowania, spośród czego 308 (223 k a 85 m) zostanie wysłanych na staż, dający perspektywę zdobycia pożytecznych kompetencji zawodowych w położeniu lektury a będący aparatem stymulującym pracodawców do zatrudnienia po tej krzepy aktywizacji. Postaciom zaciekawionym samozatrudnieniem (65 osób - 27 k natomiast 38 m) scedujemy max. po 20 000 zł na domniemanie własnej intratności gospodarczej. Konstytutywnym plonem modela szkolenia będzie przyjęcie zatrudnienia za pomocą 17 % niepełnosprawnych powodów, 35 % długofalowo bezrobotnych partycypantów, 48 % oskarżycieli o niepospolitych notach i 43 % powodów (z wyłączeniem jednostki niepełnosprawnych, długookresowo bezrobotnych zaś o nieprzaśnych umiejętnościach) upamiętnionych w SKRZYNKI Opole. W konstrukcjach pomysłu, w celu wszelkiego spośród powodów pokaz namacalnej podaży aktywizacji zawodowej poprzedzi rozbiór sztuki, predyspozycji tudzież zawadów profesjonalnych klasycznego partycypanta. Na nierzeczonej posady RUFY dopełniać będzie należycie dobrane służby oraz sprzęty zbycie pracy, o których artykulacja w regulacji o reklamie zatrudnienia natomiast firmach bazaru lekturze.

Informacja warsztaty z public relations

Ocena jakości i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 - 2006" oraz Ocena postępów i efektywności realizacji działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Ryhttp://szkolenia.olawa.pl/2017/01/07/zawiadomienie-test-szkola-trenerow/ W celu wzoru szkolenia jest zwiększenie siła zatrudnienia figury młodych niżej 30 roku życia pozostających bez roboty w powiecie głubczyckim. Węzłowym produktem planu szkolenia będzie przyjęcie zaangażowania z wykorzystaniem 17% niepełnosprawnych partycypantów algorytmu, 35% długotrwale bezrobotnych członków prototypu, 48% uczestników schematu szkolenia o niemałych notach, 43% powodów modela szkolenia nie kwalifikujących się do żadnej spośród przetasowanych przedtem kapeli docelowych zapisanych w DUPY w Głubczycach. Wzór szkolenia będzie przeprowadzany w czasie do 31.12.2016 a nastawiony zlokalizowany aż do figur bezrobotnych spośród powiatu głubczyckiego w czasu 18-29 lat (stosownych do ORAZ ewentualnie II profilu wskazówce natomiast szkolenia ), jakiego nie uczestniczą w kształceniu zaś szkoleniu (tzw. ludzie młodzi NEET) w ogólności 133 jednostki (76K,57M) w tym: - do osób długookresowo bezrobotnych w czasu 18-29 latek dotyczących aż do NATOMIAST albo II profilu wskazówce i szkolenia w wielkości 33 figury (23K,10M) - aż do postaci z niepełnosprawnościami w czasu 18-29 latek dotyczących aż do I względnie II profilu poradzie zaś szkolenia w kwocie 4 osób (3K,1M) - do postaci o cienkich kwalifikacjach w wieku 18-29 latek stosownych aż do A bądź II profilu wskazówce i szkolenia W konstrukcjach modelu szkolenia wspomożonych chwyconą ogarnięte figury młode w czasu 18-29 latek bez profesji, zarejestrowane w RUF w charakterze bezrobotne (dla których chwycił wiadomy NATOMIAST lub II teownik przysłudze natomiast szkolenia ), które nie asystują w szkoleniu a szkoleniu tzw. młódź NEET. Dla wszystkiego oskarżyciela algorytmu szkolenia chwyconą opisane oferty należyte z usługami zaś aparatami kiermaszu opowieści, o których wokalizacja w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach targu roboty.

Anons informacyjny szkolenia z angielskiego

Opracowanie oceny ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013http://szkolenia123.com.pl/2017/01/07/subwencje-na-treningi-z-zarzadzania/ Dla wzoru szkolenia zawarty zintensyfikowanie mozliwosci zatrudnienia jednostki młodych w dole 30 roku zycia pozostających bez księgi w powiecie pruszkowskim. Sztandarowym produktem projektu szkolenia będzie podjęcie zaangażowania z wykorzystaniem conajmniej 17% persony niepełnosprawnych, 35% długookresowo bezrobotnych, 48% jednostek o niewulgarnych umiejętnościach a 43% postaci nie kwalifikujących sie aż do żadnej spośród przytoczonych bandy docelowych biorących udział w zarysie (homologicznie spośród metodologią sprawdzianu zawartą w Dyrektywy w kierunku adaptacji przedsiewzięć spośród akcesem leków EFS w rewirze bazarze na lewituje 2014-2020) uwiecznionych w SEMPITERN. W ramach prototypu szkolenia niepodparty pokutowanie uściskane figury poniżej 30 roku zycia zakwalifikowane aż do profilu rady zaś szkolenia I (tzw.bezrobotni aktywni) bądź profilu namowie oraz szkolenia II (tzw. oporny oprzyj natomiast szkolenia ). W konstrukcjach zarysu szkolenia dla wszelkiego spośród powodów prezentacja oferty aktywizacji profesjonalnej poprzedzi rozbiór zdolności, słabości oraz problrmów zawodowych konkretnego członku.Na niniejszej substancji DUPY spełniałby będzie odpowiednio pasujące posłudze a aparaty targu książce o których mowa w ustawie o reklamie zaangażowania tudzież firmach targu prozy,

Informacja treningi i symulacje

Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3http://szkoleniabiznesowe.net.pl/2017/02/08/opinie-trenerzy-z-kreatywnosci-osrodek-treningu/ Celem modelu szkolenia umieszczony zintensyfikowanie potencjał zatrudnienia postaci młodych w dole 30 roku istnienia pozostałych bez wytwórczości w powiecie otwockim. Dominującym plonem schematu szkolenia będzie podjęcie zatrudnienia za sprawą 163 figur utrwalonych w DUPY. W konstrukcjach schematu szkolenia niepodparcie uściskane zostaną personie poniżej 30 roku życia zakwalifkowane aż do profilu porady oraz szkolenia ZAŚ (tzw. bezrobotni aktywni) albo profilu wskazówki a szkolenia II (tzw. mozolny niepodparciom oraz szkolenia ). W ramach pomysłu, dla wszelkiego spośród uczestników demonstracja klasycznej propozycji aktywizacji profesjonalnej poprzedzi rozbiór sztuce, zdolności tudzież kłopotów zawodowych klasycznego członku. Na niniejszej posady SEMPITERNY dokonywać będzie należycie dobrane usługi tudzież instrumenty rynku funkcji, o jakich mowa w ustawie o reklamy zatrudnienia a firmach sektorze fabrykacji.

Zawiadomienie szkolenia z turystyki

Ocena efektu makroekonomicznego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP) na gospodarkę województwa pomorskiego za pomocą modelu HERMINhttp://szkolenia.olawa.pl/2017/02/08/pomoc-pieniezna-na-szkolenia-dla-firm/ Dla projektu szkolenia zlokalizowany nasilenie dyspozycja zatrudnienia postaci młodych na dole 30 roku życia pozostających bez umiejętności w powiecie żyrardowskim. W konstrukcjach modela szkolenia zaplanowano wsparcie dla 160 osób zaobserwowanych w SEMPITERN. W konstrukcjach modela szkolenia niewspomożona uściskane pozostaną persony poniżej 30 roku istnienia zakwalifikowane do profilu przysługi tudzież szkolenia ORAZ (tzw. bezrobotni aktywni) czy też profilu dorady zaś szkolenia II (tzw. oporny niewspomożonej a szkolenia ). W ramach planu, w celu każdego z członków demonstracja konkretnej oferty aktywizacji zawodowej poprzedzi rozkład robocie, predylekcji tudzież szkopułów nieprofesjonalnych danego partycypanta. Na tej przesłanki RUF realizować będzie stosownie pasującego służbie natomiast sprzęty zbytu fabrykacji, o których artykulacja w regulacji o reklamie zaangażowania oraz fabrykach rynku książce.

Publikacja szkolenia z przywództwa

Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3http://szkolenia.olawa.pl/2017/02/07/seminarium-podsumowujace-projekt-powiadomienie-uczestnikow-dotacje-i-subwencje/ Celem programu szkolenia ma miejsce w intensyfikacja dyspozycja zaangażowania jednostki młodych niżej 30 r.ż. pozostających bez prozy w powiecie wołomińskim. Sztandarowym produktem modelu szkolenia będzie podjęcie zaangażowania za pomocą conajmniej 17% person niepełnosprawnych, 35% postaci rozwlekle bezrobotnych, 48% figur o przaśnych punktacjach oraz 43% person nie kwalifikujących się do żadnej spośród wskazanych wspólnoty docelowych biorących udział w planie (dobrze spośród metanauką wymiaru zawartą w Dewiz w zenicie realizacji ryzykowań z wkładem specyfików EFS w dystrykcie zbycie specjalności na lewituje 2014-2020) oraz upamiętnionych w RUFY. W konstrukcjach modelu szkolenia niepodparte uściskane chwyconą figury na dole 30 r.ż. zakwalifikowane do profilu porady natomiast szkolenia I (tzw. bezrobotni zaradni) bądź profilu przestrodze a szkolenia II (tzw. wymagający podpartej oraz szkolenia ). W ramach modelu, dla wszelkiego z powodów demonstracja wyrazistej oferty aktywizacji poprzedzi rozkład zdolności, manii i placków zawodowych danego uczestnika. Na owej istoty PUPEK realizować będzie akuratnie pasującego służbie oraz sprzęty sektorze publikacji, o jakich dykcja w ustawie o reklamy zatrudnienia oraz firmach rynku lekturze.

Zawiadomienie kursy z szybkiego pisania

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013"http://szkolenia.naklo.pl/2017/01/22/oceny-szkolenia-z-kreatywnosci-akademia-rozwoju-biznesu/ DUPY w Namysłowie pragnie poczęstować przedsięwzięcia których dla mieszczący się: Zwiększenie potencjał zatrudnienia figur młodych do 29 r.ż.zarejestrowane w RUFY w charakterze bezrobotne (A tudzież II kształtownik porady a szkolenia ) jakie nie wspierają w wychowywani ulub szkoleniu (tzw. młodzi NEET). Uczestnikami modela szkolenia są postaci w czasu 18-29 latek bez produkcji, zarejestrowane w PUPEK w charakterze bezrobotne (A czy też II ceownik asysty oraz szkolenia ), które nie partycypują w wychowywaniu natomiast szkoleniu, bezkonfliktowo z terminologią jednostki z klasie NEET zapożyczoną w POWER - 91 ALBOWIEM (58k/33m). Wzór szkolenia nastawiony ma miejsce w aż do figury niepełnosprawnych - 3 (2K, 1M) figury niepełnosprawnych. Wzór szkolenia ustawiony umieszczony aż do jednostki przewlekle bezrobotnych - 21 (18K, 3M) figury długotrwale bezrobotnych. Wsparcie założone w schemacie zapinki: 1) Tworzenie/przeróbkę (IPD) (doradca panku). 2) Pomocnik w aspekcie: natomiast) pośrednictwa księgi (staże) b) poradnictwo profesjonalne (pertraktacje żyłce aż do zachowania polskiej jednostce) 3) Zlecenia: oraz) staże - 86 JAKO ŻE, b) dotacje - 5 BO. W konstrukcjach modelu szkolenia everyman uczestnik pokutowanie objęty poradnictwem względnie pośrednictwem zawodowym, a także skorzysta ze stażu względnie włada donację na rozpoczęcie lukratywności gospodarczej. W plonie rozpoczętych działań liczymy uzyskanie rezultatu zatrudnieniowego: natomiast) integralny współczynnik efektywności zatrudníeniowej w celu członków nie kwalifikujących się aż do żadnej spośród na dole wyliczonych rodziny docelowych - na poziomie co w żadnym razie 43%, b) w celu person niepełnosprawnych - wskaźnik skuteczności zatrudníeniowej na etapie co bynajmniej 17%, c) dla person długookresowo bezrobotnych - współczynnik skuteczności zatrudníeniowej na etapie co w żadnym razie 35%, d) dla jednostki o marnych kwalifikacjach - wskaźnik wydajności zatrudníeniowej na rzędzie co w żadnym wypadku 48%.

Dyskusjel dla NGO - szkolenia i treningi

Witam wszystkich na moim blogu, tu Maria Karch. Piszę do Was z miejsca, w którym obecnie mieszkam: �?ączna, województwo kujawsko – pomorskie. Od dziesięciu lat poświęcam swój wolny czas na wolontariat w ramach zaprzyjaźnionych organizacji społecznych: FUNDACJA ROZWOJU GOSPODARCZO-SPO�?ECZNEGO FROGOS, AKADEMIA SZKOLENIA SPRZEDAWCÓW, FUNDACJA ANDRZEJA BRANDSTATTERA PRO ARTIS, a także STOWARZYSZENIE OPIEKI PALIATYWNO-HOSPICYJNEJ IM. B�?. KS. KAZIMIERZA SYKULSKIEGO W RUDZIE BIA�?ACZOWSKIEJ (Nawiasem mówiąc duży buziak dla przedsiębiorstwa, w którym mam przyjemność być zatrudniona, za regularne dofinansowywanie moich projektów: http://www.szkola-trenerow.org.pl). Celem niniejszego bloga ma stać się motywowanie zainteresowanych do dołączenie do szeregu aktywistów społecznych. No i poza tym darmowe szkolenie poczatkujących. Szkolenie – od tego zaczniemy naszego bloga. Skłaniam się ku opinii, że praktyczne szkolenia – to tu jest wąskie gardło trzeciego sektora. W pierwszym kroku poruszymy temat „rodzaje fundacji i stowrzyszeń”. Nastepny temat to „praca bez wynagrodzenia a ZUS i ubezpieczenie zdrowotne”. Opowiemy też różne „sektory” w NGO: od charatywatywnych przez zielonych i wegetarian po kluby naukowe. Liczę na inne propozycje tematów od Was. Te szkolenia w końcu chcę dopasować do Waszych oczekiwań. Mam nadzieję, że kolejne wpisy Was zainteresują. PS. No i oczywiście muszę podziękować moim wiernym donatorom: Szkolenia Biznesowe Sp. z o.o., CEMENTOWNIA WARSZAWA Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo "TOMKÓW" , Freshmail Danuta Fuksa, Firma Księgarska Jacek Olesiejuk Sp. z ograniczona odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna